Login
Immutable PageDiscussionInfoAttachments
kakakaya/ArchLinux

MMA

ArchLinuxについて色々

*入ってるフラッシュメモリ紛失した+インストールされたThinkPadの液晶が割れたので、凍結。

現在発生している問題

選ばれる理由

使用目的

kakakaya/ArchLinux (last edited 2011-11-25 20:28:37 by kakakaya)